Yabancı Oturma İzni

Yabancı Oturma ( İkamet ) İzni Çeşitleri

Yabancı oturma izni yani (ikamet) izni belgesi yabancı kişiye bu belgenin öngördüğü süre zarfında Türkiye’de kalabilmesi için yasal bir hak tanımaktadır.

İkamet İzin Belgesi (Yabancı Oturma İzni) Nasıl Alınır?

2 yıllık oturum izni işlemleri için 2 yıllık özel sağlık sigortanızı yaparak uygun sürelerde sizler için tamamlıyoruz. Ayrıca oturum izni sürenizin bitmesine 2 ay kala uzatma işlemlerinizi onaylamanız halinde başlatıp sonuçlandırıyoruz.

-Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir. Ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir.

-İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre; refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.

-18/05/2015 göç idaresi randevu sistemi henüz yeterli olmadığından çoğu yabancı vatandaşımız ikamet tezkeresi alma konusunda halen büyük problemler yaşamaktadır. Özellikle uzatma işlemlerinin çalışma izni mantığıyla yeniden düzenlenmesi yabancı vatandaşlarımız zor durumda bırakmaktadır. Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak; bu zor durumu ortadan kaldırıp uzatma başvurunuzu veya diğer ikamet türlerindeki işlemlerinizi en kısa sürede tamamlıyoruz.

-6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Yabancı Oturma İzni
Yabancı Oturma İzni

GÖÇ İDARESİ’NDEN İKAMET (OTURUM) İZNİ RANDEVUSU ALMAK İÇİN E İKAMET BAĞLANTISINI TIKLAYABİLİRSİNİZ. AYRICA YABANCI OTURMA İZNİ İŞLEMLERİ İÇİN, 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNDE BELİRTİLEN YABANCI OTURMA İZNİ TÜRLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

YABANCI OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ;

Yabancı Oturma İzni işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde 6 çeşit Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

1-KISA DÖNEM İKAMET (OTURMA) İZNİ

Yabancı Oturma İzni işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.
Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

I-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.

II-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; 

Taşınmazı bulunan Yabancıların Oturma İzni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

III-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar; 

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde oturma izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

IV-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla verilen oturma izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

V-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir.

Yabancı Oturma İzni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

VI-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

VII-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.

Yabancı İkamet İzinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

VIII- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; 

Bu amaçla düzenlenecek yabancı oturma izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

X-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

XI-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla düzenlenen yabancı oturma izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

XII-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; 

Bu amaçla yabancı oturma izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

XIII -Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle yabancı oturma izni düzenlenebilir.6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

XIV -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Bu amaçla yabancı ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

 Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

 İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

 Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

 Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Daha fazla bilgi için iletişim sayfamıza tıklayabilirsiniz.

Kaynak

Share

You may also like...

1 Response

  1. Haziran 24, 2019

    […] için sağlık sigortası ; Oturma izni ve çalışma izni için önemli bir konudur. Yabancı ülke vatandaşlarının ülkemizde […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir